Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/01/2023