Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hoàng Thị Mỹ Hoa 0 0,00% 09/12/2022