Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn An Ngọc Chủ tịch HĐQT 9.878.673 13,22% 11/08/2022
Nguyễn An Quân Thành viên HĐQT 7.778.373 10,41% 08/08/2022
Vũ Dương Thu Hương 3.670.000 4,91% 08/08/2022
Nguyễn Thị Bình 3.600.000 4,82% 08/08/2022
Nguyễn Thị Giang 3.500.000 4,68% 08/08/2022
Nguyễn Thị Bích Hương 3.300.000 4,41% 08/08/2022
Trần Thị Khánh Ly 3.100.000 4,15% 08/08/2022
Nguyễn Xuân Tuân 2.216.580 5,18% 23/12/2021
Trần Tuấn Anh 1.730.000 2,31% 08/08/2022
Nguyễn Thị Thanh Nga 1.726.423 4,32% 10/09/2020
Nguyễn Thị Phương 1.717.100 4,30% 10/12/2021
Nguyễn Thị Thanh 1.500.000 3,75% 10/09/2020
Lê Thị Ánh 1.474.032 1,97% 30/06/2022
Nguyễn Kim Tuyến 1.435.833 1,92% 30/06/2022
Trần Văn Thêm 1.350.000 1,81% 08/08/2022
Nguyễn Văn Thùy 1.250.000 1,67% 08/08/2022
Lê Văn Hoan 958.325 2,40% 23/11/2018
Nguyễn Hữu Huân 832.530 2,08% 07/11/2019
Hoàng Thị Thanh Hoa 500.000 0,67% 08/08/2022
Trần Thị Nga Kế toán trưởng 175.266 0,23% 30/06/2022