Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn 2.639.224 68,52% 31/12/2020
Nguyễn Văn Toàn Giám đốc 791.767 20,56% 30/06/2022
Đặng Văn Quân 105.500 2,74% 31/12/2019
Vũ Đức Dũng Thành viên HĐQT 56.200 1,46% 30/06/2022
Ngô Văn Hoàn Phó Giám đốc 36.100 0,94% 30/06/2022
Hoàng Việt Dũng Phó Giám đốc 26.600 0,69% 30/06/2022
Trương Xuân Thành Phó Giám đốc 23.300 0,60% 31/12/2021
Trần Đức Tú Chủ tịch HĐQT 21.100 0,55% 31/12/2019
Bùi Xuân Chiến Thành viên HĐQT 19.100 0,50% 30/06/2022
Phạm Phú Đại Thành viên Ban kiểm soát 16.110 0,42% 30/06/2022
Phạm Văn Sơn Trưởng ban kiếm soát 9.100 0,24% 30/06/2022
Lê Minh Hoàng Thành viên Ban kiểm soát 5.500 0,14% 30/06/2022
Nguyễn Văn Toản 3.600 0,09% 30/06/2022