Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 1.575.000 32,81% 31/12/2021
Nguyễn Thị Tố Linh 398.000 8,29% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Hiển Tổng giám đốc 391.100 8,15% 30/06/2022
Yu Jen Chieh 281.600 5,87% 31/12/2019
Lâm Vũ Hoàng Tùng Thành viên HĐQT 250.600 5,22% 30/06/2022
Vũ Hoàng Lan 216.700 4,51% 30/06/2022
Nguyễn Nguyệt Ánh 122.700 2,56% 30/06/2022
Nguyễn Văn Đán Thành viên HĐQT 50.100 1,04% 30/06/2022
Nguyễn Văn Minh 18.000 0,38% 24/12/2018
Lâm Thanh Hương 9.600 0,20% 31/12/2020
Lê Thị Liên 1.000 0,02% 31/12/2020
Vũ Việt Bảo 100 0,00% 30/06/2021
Trần Thúy Hạnh 0 0,00% 31/12/2017
Quách Văn Minh 0 0,00% 31/12/2013
Đặng Phan Dũng 0 0,00% 31/12/2016
Hoàng Kim Bình 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Hương Lan 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Ngọc Quân Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền 0 0,00% 08/10/2022
Đặng Quang Trung Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 08/10/2022