Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Cảng Hải Phòng 1.620.000 60,00% 30/06/2022
Dương Tuấn Hải 254.094 9,41% 31/12/2019
Trần Quang Thịnh 220.894 8,18% 31/12/2019
Phạm Việt Hà 35.575 1,32% 31/12/2019
Vũ Đức Thành 30.500 1,13% 31/12/2019
Nguyễn Văn Đào 11.370 0,42% 31/12/2019
Đỗ Ngọc Thắng Kế toán trưởng 5.141 0,19% 30/06/2022
Nhữ Văn Nguyên Thành viên Ban kiểm soát 2.300 0,09% 30/06/2022
Chu Tất Đạt Thành viên HĐQT 1.400 0,05% 30/06/2022
Lê Minh Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/02/2023
Hoàng Đình Quang Tổng giám đốc 0 0,00% 02/02/2023
Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/02/2023
Mạc Văn Luật 0 0,00% 31/12/2017
Đào Ngọc Thành Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/02/2023
Đặng Thị Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/02/2023
Cao Trung Ngoan 0 0,00% 02/02/2023
Phan Tuấn Linh 0 0,00% 02/02/2023
Nguyễn Văn Thanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/02/2023