Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 862.306 35,37% 31/12/2021
Đặng Thị Toan 77.590 3,18% 31/12/2021
Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT 74.219 3,04% 31/12/2021
Đoàn Trung Dũng 30.040 1,23% 31/12/2021
Nguyễn Thị Xuân 29.519 1,21% 08/03/2018
Lê Hồng Quang 25.870 1,06% 08/03/2018
Nguyễn Minh Tâm (A) Thành viên HĐQT 17.488 0,72% 31/12/2021
Nguyễn Minh Tâm (B) Phó Giám đốc 17.488 0,72% 08/03/2018
Phan Văn Sứng 16.492 0,68% 08/03/2018
Nguyễn Trọng Thanh Thành viên Ban kiểm soát 13.624 0,56% 31/12/2021
Lê Hữu Tài 13.504 0,55% 31/12/2021
Phạm Văn Chung Thành viên HĐQT 11.700 0,48% 31/12/2021
Nguyễn Năng Đệ 11.473 0,47% 08/03/2018
Bùi Xuân Tiến Thành viên HĐQT 10.037 0,41% 31/12/2021
Trần Hữu Đoàn Thành viên Ban kiểm soát 6.093 0,25% 08/03/2018
Vương Thị Vĩnh 1.076 0,04% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Huyền Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thị Phương Hằng 0 0,00% 07/10/2022
Vũ Đức Tuấn 0 0,00% 07/10/2022
Dương Quang Lai 0 0,00% 07/10/2022