Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 7.959.300 66,33% 30/06/2022
Trịnh Thị Tố Uyên 368.200 3,07% 31/12/2018
Nguyễn Văn Trung Tổng giám đốc 235.000 1,96% 30/06/2022
Trịnh Văn Thật 211.620 1,76% 31/12/2018
Nguyễn Xuân Nhàn Phó Tổng giám đốc 57.135 0,48% 30/06/2022
Nguyễn Đình Thiệu 53.760 0,45% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Hải 50.091 0,42% 31/12/2018
Đặng Thanh Huấn 35.000 0,29% 31/12/2019
Nguyễn Đình Huấn 34.806 0,29% 31/12/2019
Đỗ Ngọc Hải Phó Tổng giám đốc 19.000 0,16% 30/06/2022
Trương Văn Đức Phó Tổng giám đốc 16.000 0,13% 30/06/2022
Nguyễn Đức Quang Thông Kế toán trưởng 13.200 0,11% 30/06/2022
Lương Quốc Thịnh 10.000 0,08% 31/12/2018
Nguyễn Đình Tiến 2.000 0,02% 31/12/2021
Bùi Phước Hùng 700 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hòa 130 0,00% 31/12/2018
Từ Trung An 100 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Xuân Bình 50 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Khắc Hải 0 0,00% 06/10/2022
Lại Đức Toàn Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022