Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư VSD 15.925.001 19,01% 21/01/2022
Phạm Thu Huyền 14.254.481 17,01% 21/01/2022
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 5.928.469 7,08% 21/01/2022
Vũ Tuấn Cường 4.795.228 5,72% 21/01/2022
Lê Quốc Hương 4.725.000 5,64% 27/09/2022
CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất 3.760.001 4,49% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Anh 2.970.221 3,54% 31/12/2021
Vương Hoàng Minh 500.839 0,60% 31/12/2020
Phạm Bảo Long Đại diện công bố thông tin 357.166 0,43% 31/12/2021
Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP 62.590 0,11% 15/11/2018
Nguyễn Thị Kim Loan 55.400 0,07% 31/12/2019
Phạm Văn Minh Tổng giám đốc 51.800 0,06% 30/06/2022
Phạm Thị Khánh 45.000 0,05% 31/12/2020
Vũ Văn Mạnh 40.840 0,05% 31/12/2019
Lê Văn An 28.800 0,05% 15/11/2018
Nguyễn Thị Phương Mai 25.000 0,03% 31/12/2019
Vương Hoàng Bảo Long 4.000 0,00% 31/12/2020
Đỗ Vương Cường 2.640 0,00% 30/06/2021
Vũ Ngọc Tú Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0 0,00% 06/02/2023