Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thị Anh Thơ Thành viên HĐQT 1.112.759 13,55% 30/06/2022
CTCP Cảng Rau Quả 388.770 4,73% 31/12/2019
Phạm Ngọc Quỳnh Thành viên HĐQT 195.000 2,37% 30/06/2022
Trương Thị Hải Yến Kế toán trưởng 2.400 0,03% 30/06/2021
Hoàng Thị Mai 66 0,00% 31/12/2019
Đặng Vĩnh Hùng Phó Giám đốc 38 0,00% 30/06/2021
Tô Việt Sơn 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Bình Nghiệp 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thanh Bình 0 0,00% 15/06/2017
Lê Anh Dũng 0 0,00% 26/12/2016
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 0 0,00% 24/10/2021
Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Võ Thành Danh 0 0,00% 26/11/2022
Hồ Thị Cẩm Vân 0 0,00% 26/11/2022
Phạm Quang Bình 0 0,00% 26/11/2022
Đoàn Duy Hiến Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 31/12/2017
Đỗ Thị Dung 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Huy Toàn 0 0,00% 26/11/2022
Hồ Đức Thùy Linh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/11/2022
Phan Bá Ngọc Phương 0 0,00% 26/11/2022