Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Huỳnh Quang Báu 0 0,00% 25/11/2016
Trương Nguyệt Thu 0 0,00% 05/09/2017
Huỳnh Nguyễn Đức Vinh 0 0,00% 31/12/2015
Đặng Như Minh 0 0,00% 05/04/2017
Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/02/2023