Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thanh Bình 0 0,00% 15/06/2017
Phan Đỗ Hạnh 0 0,00% 18/12/2017
Võ Thành Danh 0 0,00% 01/12/2022
Hồ Thị Cẩm Vân 0 0,00% 01/12/2022
Phạm Quang Bình 0 0,00% 01/12/2022