Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Chứng khoán VIX 0 0,00% 07/01/2022
Nguyễn Đức Luyện Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Hoàng Kim Bồng 0 0,00% 27/11/2022
Trần Xuân Hiệp 0 0,00% 31/12/2017