Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Transimex 18.094.982 57,12% 17/08/2022
CTCP Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi 4.158.944 13,13% 17/08/2022
CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 2.851.200 9,00% 17/08/2022
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương 826.875 2,61% 30/06/2022
Nguyễn Bích Lân Chủ tịch HĐQT 244.108 0,77% 30/06/2022
Bùi Minh Tuấn 54.600 0,21% 31/12/2021
Lê Thị Ngọc Anh Kế toán trưởng 26.920 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Sơn 26.880 0,10% 31/12/2021
Bùi Tuấn Ngọc 19.320 0,07% 31/12/2021
Nguyễn Huy Diệu Tổng giám đốc 18.453 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Anh Minh Phó Tổng giám đốc 16.852 0,05% 30/06/2022
Chu Việt Cường 16.800 0,06% 31/12/2021
Lê Huy Hiệp Thành viên HĐQT 16.800 0,05% 30/06/2022
Phan Phương Tuyền Thành viên Ban kiểm soát 16.800 0,05% 19/05/2022
CTCP VINAFREIGHT 15.500 0,18% 31/12/2019
Võ Thành Đồng Trưởng ban kiếm soát 6.680 0,02% 30/06/2022
Lê Quang Huy Đại diện công bố thông tin 5.250 0,02% 30/06/2022
Lê Hoàng Như Uyên Thành viên HĐQT 3.100 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Nhiên Thành viên HĐQT 472 0,00% 30/06/2022
Hồ Đắc Nam Sâm 0 0,00% 21/04/2011