Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT 1.885.865 17,86% 31/12/2022
Hồ Đắc Hưng Tổng giám đốc 1.758.935 16,66% 31/12/2022
Trần Bình Long Đại diện công bố thông tin 1.249.515 11,83% 31/12/2022
Đinh Thị Kim Huế 700.000 6,63% 18/05/2022
Lê Thị Hoa 165.793 1,57% 31/12/2022
Vũ Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT 126.700 1,20% 31/12/2022
Nguyễn Thị Hằng Nga Trưởng ban kiếm soát 108.254 1,03% 31/12/2022
Tô Kim Hoa 36.300 0,34% 31/12/2022
Trần Lê Hiệp 27.533 0,26% 31/12/2022
Trần Thị Hải Đường 17.963 0,17% 31/12/2022
Phạm Thị Hoàng Hà 1.660 0,02% 31/12/2022
Nguyễn Văn Hùng Thành viên HĐQT 1.000 0,01% 31/12/2022
Nguyễn Duy Dương Thành viên HĐQT 500 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Hồ Phương Thành viên HĐQT 441 0,00% 31/12/2022
Hồ Diệu Vân 200 0,00% 31/12/2022
CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam 45 0,00% 31/12/2022
Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam 45 0,00% 30/06/2022
Lương Bá Đàng 0 0,00% 14/01/2014
Phan Hoàng Anh 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Thị Kim Chiểu 0 0,00% 10/06/2016