Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội 3.149.620 63,84% 31/12/2021
Vũ Tiến Duy Thành viên HĐQT 40.000 0,96% 14/01/2021
Lê Văn Chí 20.662 0,50% 20/07/2018
Nguyễn Hữu Đức Phó Giám đốc 12.971 0,31% 14/01/2021
Nguyễn Hữu Hải Đại diện công bố thông tin 11.820 0,28% 02/03/2021
Nguyễn Đăng Hùng Phó Giám đốc 4.000 0,10% 14/01/2021
Phan Thế Trường Trưởng ban kiếm soát 3.346 0,08% 20/07/2018
Trương Thị Thu Hà Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Văn Hoàng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 24/09/2022
Ngô Văn Chinh 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Hải Chung 0 0,00% 24/09/2022
Lê Tuấn Anh Kế toán trưởng 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Đức Cường Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Văn Hiển Phó Giám đốc 0 0,00% 24/09/2022
Tào Đức Thắng 0 0,00% 24/09/2022
Bùi Anh Vũ 0 0,00% 24/09/2022
Đỗ Minh Phương Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Địch Tuấn Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/09/2022
Hoàng Sơn 0 0,00% 24/09/2022
Lê Huy Cường 0 0,00% 24/09/2022