Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh 2.658.783 52,55% 23/09/2022
Hoàng Minh Thọ 15.000 0,30% 31/12/2019
Trần Vũ Tuấn 15.000 0,30% 31/12/2019
Trần Thị Hoàng Liên 10.600 0,21% 31/12/2021
Phan Văn Thìn 9.200 0,18% 31/12/2020
Phạm Xuân Thái 8.108 0,16% 30/06/2021
Trần Thu Hà 3.000 0,06% 31/12/2019
Phạm Thị Ngọc Lan 2.000 0,04% 30/06/2021
Nguyễn Bích Thu 225 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Tiến Vĩnh 0 0,00% 30/06/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ 0 0,00% 04/06/2015
Phạm Quang 0 0,00% 15/07/2020
Bùi Hải Mừng 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Thị Thanh Vân 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Ngọc Quý 0 0,00% 06/10/2022
Đào Nguyên Đặng Kế toán trưởng 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Trần Huệ Linh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/10/2022
Đào Mạnh Hùng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Bùi Hoàng Việt Anh 0 0,00% 06/10/2022