Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bùi Hoàng Việt Anh 0 0,00% 26/11/2022
Vũ Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Trần Huệ Linh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thái Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Phạm Xuân Hà 0 0,00% 15/07/2020
Phan Thị Bích Ngọc 0 0,00% 23/07/2020
Phạm Quang 0 0,00% 15/07/2020
Nghiêm Xuân Thụy 0 0,00% 16/05/2014
CTCP Vang Thăng Long 0 0,00% 05/10/2012
Nguyễn Tiến Vĩnh 0 0,00% 30/06/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ 0 0,00% 04/06/2015
Phạm Huy Phong 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Hữu Khôi 0 0,00% 26/11/2022
Trương Thị Hoài Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Phạm Văn Vinh 0 0,00% 26/11/2022
Ngô Lan Hương 0 0,00% 26/11/2022
CTCP Belaz Việt Nam 0 0,00% 18/09/2017