Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Đình Việt 15.000.000 29,82% 30/06/2022
Nguyễn Đình Tú Chủ tịch HĐQT 11.300.000 22,47% 30/06/2022
Phạm Diễm Hoa 2.920.000 5,81% 31/12/2021
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 1.445.900 2,87% 31/12/2019
Ngô Tiến Minh Thành viên HĐQT 1.300.000 2,58% 30/06/2022
Nguyễn Đình Bách 1.000.000 1,99% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Thái Bình 900.000 1,79% 31/12/2019
Phạm Thư Hương 551.200 1,10% 30/06/2022
Trần Đình Tùng Trưởng ban kiếm soát 509.000 1,01% 31/12/2021
Eunja Kang 330.000 0,66% 31/12/2019
Chung Jae Kang 226.000 0,45% 31/12/2019
Park Byung Woon 200.000 0,40% 31/12/2019
Jardipal S.A 200.000 0,40% 31/12/2019
Kishimoto Kazuo 80.000 0,16% 31/12/2019
Lê Thị Hồng Hải 50.000 0,10% 31/12/2020
Kishimoto Yoko 50.000 0,10% 31/12/2019
Kwon Oh Hoon 40.000 0,08% 31/12/2019
Nguyễn Thị Lệ 20.898 0,04% 15/01/2020
Takenhiko Ikenaga 17.500 0,03% 30/06/2018
Ma InGeuk 17.000 0,03% 31/12/2019