Các giao dịch thành viên nội bộ của TVI

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
29/10/2012 Đinh Ánh Tuyết Trưởng ban kiếm soát Purchased 78.300
27/03/2012 Đinh Ánh Tuyết Trưởng ban kiếm soát Purchased 12.000
27/03/2012 Phạm Trần Thọ Thành viên Ban kiểm soát Purchased 1.200
21/03/2012 Quách Mạnh Lâm Thành viên Ban kiểm soát Purchased 30.000