Tải về báo cáo tài chính HBB

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo thường niên Năm 202009
Báo cáo thường niên Năm 202008
Báo cáo thường niên Năm 202007
Báo cáo thường niên Năm 202005
Báo cáo thường niên Năm 202004
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q2/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Thuyết minh báo cáo tài chính Năm 2009