Tải về báo cáo tài chính MDC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2014
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2014
Báo cáo thường niên Năm 2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2013
Báo cáo thường niên Năm 2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Bảng cân đối kế toán đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo thường niên Năm 2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Thuyết minh báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Bảng cân đối kế toán chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo kết quả SXKD chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011