Tải về báo cáo tài chính PAI

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2016
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015