Tải về báo cáo tài chính PXS

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Năm 2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q1/2010
Bản cáo bạch T10/2010
Bản cáo bạch T5/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010