Tải về báo cáo tài chính SDS

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1/2011
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011
Báo cáo thường niên Năm 2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3/2010
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Q2/2010
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2010
Báo cáo thường niên Năm 2010
Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Năm 2010
Báo cáo tài chính tóm tắt Q4/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q3/2009
Báo cáo tài chính Q2/2009
Báo cáo tài chính tóm tắt Q1/2009