Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 18.947 19.760 16.149 22.467
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4.660 4.540 7.698 7.647
1. Tiền 454 1.840 401 1.839
2. Các khoản tương đương tiền 4.206 2.700 7.297 5.808
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 13.592 14.390 7.613 13.019
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 13.592 14.390 7.613 13.019
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 623 617 764 1.689
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Trả trước cho người bán 605 605 605 1.666
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 19 12 160 23
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 0 0 74 74
1. Hàng tồn kho 0 0 74 74
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 71 213 0 38
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 66 197 0 22
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 16 0 16
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 14.699 13.624 12.747 11.893
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.927 1.586 1.432 1.085
1. Tài sản cố định hữu hình 1.927 1.586 1.432 1.085
- Nguyên giá 11.684 11.590 11.766 11.238
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.756 -10.004 -10.334 -10.154
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 11.774 11.065 10.041 8.857
- Nguyên giá 33.176 33.640 33.609 33.609
- Giá trị hao mòn lũy kế -21.402 -22.575 -23.567 -24.751
IV. Tài sản dở dang dài hạn 846 846 846 846
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 846 846 846 846
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 152 127 428 1.105
1. Chi phí trả trước dài hạn 152 127 428 1.105
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 33.646 33.385 28.896 34.359
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 8.393 8.117 5.990 7.525
I. Nợ ngắn hạn 8.378 8.107 5.980 7.520
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 121 12 0 14
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 814 881 672 983
6. Phải trả người lao động 1.943 1.679 962 418
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 45 70 23 15
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4.970 4.790 3.775 5.505
11. Phải trả ngắn hạn khác 259 284 297 475
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 225 392 252 109
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 15 10 10 5
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 15 10 10 5
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 25.253 25.267 22.906 26.834
I. Vốn chủ sở hữu 25.253 25.267 22.906 26.834
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 22.885 22.885 22.885 22.885
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.484 1.484 1.484 1.484
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 884 898 -1.464 2.465
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 0 0 -1.464
- LNST chưa phân phối kỳ này 884 898 -1.464 3.929
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 33.646 33.385 28.896 34.359