Đơn vị: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 99.482 106.327 131.270 136.524 130.851
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 12.505 15.864 13.790 11.412 12.452
1. Tiền 1.005 1.864 2.690 1.812 5.152
2. Các khoản tương đương tiền 11.500 14.000 11.100 9.600 7.300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 60.400 64.200 86.300 99.000 88.500
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 60.400 64.200 86.300 99.000 88.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.949 987 571 1.508 1.397
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 96 113 0 0 0
2. Trả trước cho người bán 20 0 19 458 86
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.834 873 552 1.050 1.311
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 24.504 25.235 30.545 24.263 26.924
1. Hàng tồn kho 24.504 25.235 30.545 26.356 35.585
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 -2.093 -8.661
V. Tài sản ngắn hạn khác 124 43 65 342 1.578
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 342 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 1.578
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 124 43 65 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 87.385 81.871 72.772 66.755 63.389
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 60.043 53.096 45.103 38.062 31.587
1. Tài sản cố định hữu hình 60.043 53.096 45.103 38.062 31.587
- Nguyên giá 113.448 107.855 99.866 92.315 84.560
- Giá trị hao mòn lũy kế -53.405 -54.759 -54.763 -54.253 -52.972
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 972 3.111 3.919 4.982 9.859
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 972 3.111 3.919 4.982 9.859
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 23.750 23.750 23.750 23.710 21.943
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 -40 -1.807
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2.619 1.915 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 2.619 1.915 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 186.866 188.199 204.042 203.279 194.240
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.540 4.904 13.306 14.918 10.300
I. Nợ ngắn hạn 4.540 4.904 13.306 14.918 10.300
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 197 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.217 1.153 2.555 3.578 269
6. Phải trả người lao động 498 2.528 6.287 4.224 3.428
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 43 43 43 43 67
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.251 703 3.008 2.661 887
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.531 478 1.414 4.216 5.648
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 182.327 183.295 190.736 188.362 183.941
I. Vốn chủ sở hữu 182.327 183.295 190.736 188.362 183.941
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.327 8.295 15.736 13.362 8.941
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 4 3 9 2
- LNST chưa phân phối kỳ này 7.327 8.291 15.733 13.353 8.939
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 186.866 188.199 204.042 203.279 194.240