Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 40.758 43.049 59.906 64.912 61.943
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.794 3.732 3.069 4.177 9.192
1. Tiền 1.794 3.732 3.069 4.177 9.192
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 6.000 6.000 6.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 6.000 6.000 6.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 24.264 18.395 20.904 25.094 33.106
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 23.502 17.564 17.554 23.406 32.952
2. Trả trước cho người bán 519 548 3.189 1.516 0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 244 284 161 172 155
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 14.200 20.598 28.753 28.663 12.990
1. Hàng tồn kho 14.200 20.598 29.123 28.673 12.990
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 -370 -9 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 500 324 1.179 978 655
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 477 244 705 832 561
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 147 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 23 79 327 146 94
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 64.958 56.442 48.660 41.132 36.383
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 64.650 56.179 47.800 40.312 34.359
1. Tài sản cố định hữu hình 64.615 56.173 47.800 40.312 34.359
- Nguyên giá 101.166 101.166 101.166 101.494 102.093
- Giá trị hao mòn lũy kế -36.551 -44.993 -53.365 -61.182 -67.734
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 35 6 0 0 0
- Nguyên giá 260 260 260 260 260
- Giá trị hao mòn lũy kế -225 -254 -260 -260 -260
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 233 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 233 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 308 262 860 586 2.024
1. Chi phí trả trước dài hạn 308 262 860 586 809
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 1.216
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 105.716 99.490 108.566 106.044 98.326
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 52.768 39.303 40.849 32.424 18.504
I. Nợ ngắn hạn 36.169 34.971 39.349 30.924 18.504
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 26.698 14.002 24.507 18.405 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3.927 9.024 4.629 5.723 4.829
4. Người mua trả tiền trước 35 9 12 23 180
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 957 470 133 218 1.778
6. Phải trả người lao động 1.300 1.068 1.053 1.178 1.125
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.278 10.430 9.014 5.345 10.582
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 12 5 39 70 47
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi -37 -37 -37 -37 -37
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 16.599 4.331 1.500 1.500 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.500 1.500 1.500 1.500 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 15.099 2.831 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 52.948 60.188 67.716 73.620 79.822
I. Vốn chủ sở hữu 52.948 60.188 67.716 73.620 79.822
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 70 70 70 70 70
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.878 10.118 17.646 23.550 29.752
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.111 3.065 10.118 17.646 23.550
- LNST chưa phân phối kỳ này 1.767 7.053 7.528 5.904 6.201
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 105.716 99.490 108.566 106.044 98.326