Đơn vị: 1.000.000đ
  2008 2009 2010 2011 2012
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 31.193 23.572 25.277 19.117 18.463
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 20.546 11.933 16.434 5.474 3.562
1. Tiền 20.546 11.933 16.434 5.474 3.562
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 8.614 9.402 6.201 7.994 10.371
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 4.595 3.763 5.119 4.137 6.645
2. Trả trước cho người bán 0 2 44 74 24
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 4.019 5.637 1.039 3.783 3.702
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 291 580 722 965 784
1. Hàng tồn kho 291 580 722 965 784
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.742 1.656 1.920 4.684 3.746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 440 367 587 2.395 870
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.149 1.113 1.123 2.064 2.624
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 23 52 23 23 23
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác 130 124 187 203 229
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 32.745 51.529 47.545 66.202 79.759
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 29.919 48.439 41.345 51.754 48.714
1. Tài sản cố định hữu hình 29.908 48.439 41.345 51.754 48.714
- Nguyên giá 78.506 104.775 108.225 116.425 114.826
- Giá trị hao mòn lũy kế -48.597 -56.335 -66.880 -64.671 -66.111
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 11 0 0 0 0
- Nguyên giá 87 87 87 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -76 -87 -87 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2.658 0 0 1.248 17.280
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 3.000 6.200 13.200 13.200
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 3.000 6.200 13.200 13.200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 168 90 0 0 565
1. Chi phí trả trước dài hạn 168 90 0 0 565
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 63.938 75.101 72.823 85.319 98.222
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 16.633 28.456 22.540 34.845 38.611
I. Nợ ngắn hạn 16.633 14.455 13.990 21.784 24.989
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 3.360 6.342 8.823
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 597 1.182 1.052 2.367 1.988
4. Người mua trả tiền trước 151 136 1.504 2 24
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.358 1.310 1.168 2.341 5.953
6. Phải trả người lao động 936 1.763 2.151 1.373 2.824
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 27 73 229 342 216
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.188 9.976 4.365 8.550 4.721
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 377 15 163 467 440
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn 0 14.001 8.549 13.061 13.623
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 14.000 7.280 12.406 13.583
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 1 15 4 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 1.255 651 40
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 47.304 46.645 50.283 50.474 59.611
I. Vốn chủ sở hữu 47.304 46.645 50.283 50.474 59.611
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 1.915 1.914 1.914 1.914 1.914
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 188 466 797 1.302 3.748
9. Quỹ dự phòng tài chính 188 466 797 1.302 1.781
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.013 1.798 4.774 3.957 10.168
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
- LNST chưa phân phối kỳ này
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 63.938 75.101 72.823 85.319 98.222