Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 37.159.300 65,00% 30/06/2022
Vietnam Investment Property Holdings Ltd 1.741.350 3,05% 24/04/2020
Vietnam Investment Property Ltd 1.116.338 1,95% 24/04/2020
Lê Quốc Phong Thành viên HĐQT 163.440 0,29% 30/06/2022
Lê Văn Hồng 56.270 0,10% 11/06/2018
Lê Thị Ngân 22.000 0,04% 30/06/2022
Phan Văn Tâm 8.496 0,01% 31/12/2019
Trần Tấn Sơn 6.192 0,01% 30/06/2022
Bùi Kim Màu 5.280 0,01% 30/06/2022
Trần Đăng Khoa 5.280 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Minh Sơn Phó Tổng giám đốc 2.592 0,00% 30/06/2022
Võ Văn Phu Phó Tổng giám đốc 2.448 0,00% 30/06/2022
Lê Văn Hào 2.400 0,00% 30/06/2022
Võ Đình Chinh 168 0,00% 30/06/2022
Lê Văn Lợi 6 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Hoa 6 0,00% 30/06/2022
Asia Value Investment Ltd 2 0,00% 24/04/2020
Nguyễn Huy Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Đỗ Quang Huy Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Trần Ngọc Hùng Kế toán trưởng 0 0,00% 30/06/2022