Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Licogi - CTCP 29.113.083 44,11% 31/12/2020
CTCP Đầu tư Bắc Hà 15.966.600 24,19% 31/12/2020
Hồ Thị Kim Ánh 1.321.500 2,00% 15/05/2018
Nguyễn Phúc Vĩnh Đại 1.083.333 1,64% 05/02/2018
Công ty TNHH Kinh doanh bất động sản Mặt Trời Mới 449.162 0,68% 15/05/2018
Nguyễn Trường Mạnh 27.000 0,04% 05/02/2018
Nguyễn Văn Thập Đại diện công bố thông tin 22.500 0,03% 31/12/2021
CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Liên Minh Việt Nam 0 0,00% 20/06/2019
Vũ Hà Nam 0 0,00% 30/09/2022
Trần Văn Thái 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Văn Hà 0 0,00% 30/09/2022
Đồng Quốc Cường Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Chu Thị Bích Hồng 0 0,00% 30/09/2022
Phạm Ngọc Tân Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/09/2022
Lê Thị Quỳnh Chi 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Ngọc Lâm 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Cảnh Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Tạ Hồng Diệu Kế toán trưởng 0 0,00% 30/09/2022
Lương Quốc Hưng 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Danh Quân Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022