Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tạ Hồng Diệu Kế toán trưởng 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Anh Dũng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2022
Cao Tất Thành 0 0,00% 27/11/2022
Phan Thanh Hải Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
CTCP Hưng Doanh Việt 0 0,00% 30/05/2019
Nguyễn Danh Quân Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 0 0,00% 30/07/2019