Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 48.123.557 79,56% 30/06/2022
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 4.886.210 8,08% 31/12/2021
CTCP Nhiệt điện Phả Lại 670.000 1,11% 30/06/2022
Võ Thị Bích Phượng 5.900 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 3.200 0,01% 30/06/2018
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0 0,00% 17/11/2017
Trần Lê Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Đoàn Ngọc Nhân 0 0,00% 02/10/2022
Phạm Hữu Hạnh 0 0,00% 02/10/2022
Phan Thị Thùy Linh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Thùy Dung 0 0,00% 02/10/2022
Võ Thị Thu Hòa Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Châu Thanh Cần 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Thanh Hương 0 0,00% 02/10/2022
Phạm Thị Bạch Cúc 0 0,00% 31/12/2012
Huỳnh Thị Huyền Trang Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 02/10/2022
Đinh Tuấn Anh 0 0,00% 02/10/2022
Lê Văn Huy Tổng giám đốc 0 0,00% 02/10/2022
Lưu Văn Hồng 0 0,00% 31/12/2011
Vũ Thị Hoàng Yến 0 0,00% 30/06/2016