Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 12.250.000 49,00% 30/06/2022
CTCP An Phú 2.666.000 10,66% 30/06/2022
CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Chợ Lớn 2.457.150 9,83% 31/12/2021
Nguyễn Phước Bảo Anh Thành viên HĐQT 2.332.350 9,33% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Toàn Việt 932.350 3,73% 12/05/2020
CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành 43.400 0,17% 31/12/2021
Vũ Đình Quân Đại diện công bố thông tin 7.600 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Châu 6.800 0,03% 31/12/2020
Hoàng Tâm Hòa Chủ tịch HĐQT 6.700 0,03% 30/06/2022
Tạ Thị Cẩm Vinh 6.200 0,02% 31/12/2020
Đặng Thị Thi Thanh Thành viên HĐQT 4.000 0,02% 30/06/2022
Trần Huỳnh Nguyên 3.200 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Dũng Phó Tổng giám đốc 2.900 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên Tổng giám đốc 2.400 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Ngọc Kế toán trưởng 2.100 0,01% 30/06/2022
Trần Quang Trường 1.400 0,01% 30/06/2022
Doãn Thị Hồi 1.000 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Minh Hùng Trưởng ban kiếm soát 400 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Hoàng Anh Thành viên Ban kiểm soát 100 0,00% 30/06/2022
Đặng Thanh Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022