Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC 1.355.250 36,31% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Trung 315.000 8,44% 31/12/2021
Trần Hồng Tâm 236.250 6,33% 31/12/2021
Vương Đức Cường 223.145 5,98% 31/12/2021
Cao Tiến Đạt Thành viên HĐQT 77.762 2,08% 31/12/2021
Phạm Minh Hải Thành viên HĐQT 48.466 1,30% 31/12/2021
Phạm Quang Chung 46.327 1,24% 31/12/2021
Trần Thanh Tùng 40.080 1,07% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Phương 34.602 0,93% 31/12/2021
Nguyễn Văn Mão Phó Giám đốc 33.780 0,91% 31/12/2021
Phạm Thanh Thủy Trưởng ban kiếm soát 16.408 0,44% 31/12/2021
Nguyễn Thành Trung Thành viên HĐQT 15.617 0,42% 31/12/2021
Nguyễn Bảo Hoa Thành viên HĐQT 10.715 0,29% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Đức 10.172 0,27% 31/12/2021
Trần Thị Gióng 0 0,00% 02/12/2016
Cao Viết Thành 0 0,00% 02/12/2016
Hoàng Thanh An Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/02/2023
Đinh Thị Quỳnh Lan 0 0,00% 01/02/2023
Đàm Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Ngọc Tú Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/02/2023