Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Huy Hùng Thành viên HĐQT 8.218.152 30,58% 31/12/2019
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 6.718.750 25,00% 31/12/2019
Nguyễn Quốc Chiến Chủ tịch HĐQT 4.133.718 15,38% 31/12/2019
Hồ Lê Minh Thành viên HĐQT 3.385.008 12,60% 02/01/2020
Nguyễn Ngọc Lưỡng Thành viên HĐQT 1.344.034 5,00% 31/12/2019
Phan Minh Lộc Tổng giám đốc 1.302.744 4,85% 31/12/2019
Nguyễn Hồ Minh Trí Thành viên Ban kiểm soát 5.900 0,02% 01/07/2019
Phạm Bá Phước Thành viên HĐQT 5.000 0,02% 02/01/2020
Nguyễn Văn Hiệp Kế toán trưởng 4.000 0,01% 01/07/2019
Lê Hồ Nhất Huy Phó Tổng giám đốc 1.700 0,01% 01/07/2019
Nguyễn Thái Lộc 0 0,00% 08/07/2021
Nguyễn Thị Hằng Nga Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/07/2021
Lê Trọng Thành 0 0,00% 08/07/2021
Mai Thị Kim Bích Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/07/2021
Nguyễn Công Thành Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/07/2021
Đặng Đức Hiền 0 0,00% 08/07/2021