Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Li You Mu Thành viên HĐQT 4.320.000 25,71% 30/06/2022
Wang Wei Ya Chủ tịch HĐQT 825.000 4,91% 30/06/2022
Hoàng Xuân Hùng Tổng giám đốc 822.525 4,90% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Minh Kế toán trưởng 743.500 4,43% 30/06/2022
Đỗ Bảo Ngọc Phó Tổng giám đốc 8.000 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Thành Lê 3.000 0,02% 29/01/2019
Trần Huyền Trang 3.000 0,02% 30/06/2022
Hán Thị Yên Công 2.000 0,01% 30/06/2022
Trần Chí Thành 2.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Khôi Trưởng ban kiếm soát 2.000 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Hằng 1.000 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Huệ 1.000 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Phương 1.000 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Nhung Thành viên Ban kiểm soát 100 0,00% 30/06/2022
Trần Khắc Đạt 100 0,00% 30/06/2022
Trần Khắc Đạt 100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Đã Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Gao Kezheng 0 0,00% 07/10/2022
Trần Thị Trang 0 0,00% 07/10/2022