Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 900.021 36,00% 31/12/2021
CTCP Lốp Xe Việt 375.000 15,00% 31/12/2021
Đặng Quỳnh Tiên 219.213 8,77% 31/12/2021
Nguyễn Quỳnh Phương Thành viên HĐQT 146.812 5,87% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Toàn Thành viên HĐQT 96.001 3,84% 30/06/2022
Nguyễn Đoan Trang Thành viên HĐQT 62.422 2,50% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT 44.392 1,78% 30/06/2022
CTCP Giao nhận Vận tải Thuận Phong 20.000 0,80% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Oanh 15.254 0,61% 31/12/2019
Trần Tất Thành Phó Giám đốc 10.016 0,40% 31/12/2019
Trần Thị Ngọc Uyển 9.059 0,36% 31/12/2021
Nguyễn Trung Tuyến Phó Giám đốc 6.537 0,26% 30/06/2022
Đặng Thị Hương 5.492 0,22% 31/12/2019
Nguyễn Hải Thanh 3.341 0,13% 30/06/2022
Phan Thị Hằng Kế toán trưởng 1.072 0,04% 30/06/2022
Phan Thành Chung Thành viên Ban kiểm soát 500 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Trường 0 0,00% 31/12/2017
Trịnh Đăng Thuận 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Lương Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 31/01/2023
Lê Quang Bình 0 0,00% 31/01/2023