Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 59.999.358 50,51% 31/12/2022
KWE Beteiligungen AG 5.580.775 4,70% 21/01/2021
Phạm Thị Hồng Hội 3.429.093 2,89% 31/12/2022
Lê Hoàng Khánh Nhựt Tổng giám đốc 391.566 0,33% 31/12/2022
Nguyễn Thanh Bình 331.388 0,28% 30/06/2020
Nguyễn Mạnh Tuấn 150.000 0,13% 31/12/2022
Phạm Ngọc Phú 137.651 0,12% 11/01/2019
Nguyễn Thị Minh Thu Phó Tổng giám đốc 100.075 0,08% 31/12/2022
Hà Phước Lộc Thành viên HĐQT 84.978 0,07% 19/02/2021
Nguyễn Mạnh Sơn 62.752 0,05% 30/06/2020
Nguyễn Thị Hồng 35.752 0,03% 31/12/2022
Chu Quang Tuấn Trưởng ban kiếm soát 20.005 0,02% 31/12/2022
Dương Minh Hoa 12.415 0,01% 30/06/2020
Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên HĐQT 10.000 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Đức Minh 10.000 0,01% 31/12/2022
Hoàng Mạnh Thắng 10.000 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Văn Hiệu Thành viên HĐQT 9.591 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thiệu 9.591 0,01% 31/12/2022
Phạm Thị Thu Hà 6.717 0,01% 30/06/2020
Phạm Phong Thịnh Phó Tổng giám đốc 5.000 0,00% 31/12/2022