Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Công nghệ Tiên Phong 4.110.108 44,50% 30/06/2022
CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu 1.105.150 11,97% 30/06/2022
CTCP Đầu Tư Tánh Linh 895.600 9,70% 30/06/2022
America LLC 256.280 2,77% 12/05/2021
Nguyễn Hương Giang Giám đốc 139.365 1,51% 30/06/2022
Tạ Huy Phong 119.834 1,30% 30/06/2022
Doãn Thị Bích Ngọc Thành viên HĐQT 80.054 0,87% 30/06/2022
Lâm Ngọc Thủy 56.360 0,61% 30/06/2022
Lê Thị Ngọc Phượng 49.314 0,53% 30/06/2022
Lại Thị Trường 19.900 0,22% 30/06/2022
Quyền Huy Ánh 18.815 0,20% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thành viên Ban kiểm soát 15.955 0,17% 30/06/2022
Phan Văn Thành 12.004 0,13% 30/06/2022
Lâm Hoàn Nam 7.515 0,08% 30/06/2022
Võ Thị Long Toàn 2.000 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Tiến 735 0,01% 30/06/2022
Mai Ngọc Phượng Kế toán trưởng 93 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Vĩnh Thuận Chủ tịch HĐQT 51 0,00% 31/12/2021
Phan Thị Kim Anh 47 0,00% 30/06/2022
Đỗ Thị Thu Hà Trưởng ban kiếm soát 46 0,00% 30/06/2022