Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bùi Hữu Quỳnh Chủ tịch HĐQT 1.047.490 24,94% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Duy 911.310 15,19% 20/09/2022
Ngô Thu Hương Kế toán trưởng 730.000 16,55% 16/09/2022
Phạm Thị Thanh Hương 350.000 5,83% 20/09/2022
Nguyễn Văn Tiến Phó Tổng giám đốc 296.010 7,05% 30/06/2022
Trần Văn Hiển Thành viên HĐQT 135.760 3,08% 16/09/2022
Phạm Minh Trí Phó Tổng giám đốc 108.000 2,45% 16/09/2022
Lê Văn Quốc Phó Tổng giám đốc 107.180 2,43% 16/09/2022
Nguyễn Duy Hiếu 50.000 1,13% 16/09/2022
Ngô Thu Hà 43.800 0,99% 26/08/2022
Nguyễn Đức Chiến Thành viên HĐQT 38.130 0,91% 22/08/2022
Đào Văn Nam Phó Tổng giám đốc 27.500 0,65% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Đạt Phó Tổng giám đốc 20.980 0,50% 22/08/2022
Bùi Lộc 11.300 0,27% 30/06/2022
Phạm Hải Sơn Thành viên Ban kiểm soát 7.880 0,19% 30/06/2022
Trần Thị Hân 6.850 0,16% 30/06/2022
Lê Minh Hưng 5.000 0,12% 22/08/2022
Nguyễn Thị Bình 2.700 0,06% 30/06/2022
Quản Xuân Bình Thành viên Ban kiểm soát 2.000 0,05% 30/06/2022
Bùi Thị Minh Huyền 950 0,02% 30/06/2022