Tải về báo cáo tài chính HEC

Tiêu đề Thời gian Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2016
Bản cáo bạch Năm 2016
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2015
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2013
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2012
Báo cáo tài chính đã kiểm toán Năm 2011