Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 8.043.150 89,37% 30/06/2022
Phạm Đức Minh 46.000 0,51% 31/12/2020
Nguyễn Huy Thành Tổng giám đốc 29.200 0,32% 30/06/2022
Hoàng Ngọc Sính 3.600 0,04% 30/06/2022
Lê Như Quỳnh 3.300 0,04% 31/12/2020
Bạch Thị Lan 1.400 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hà 1.200 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Hoa Lý Đại diện công bố thông tin 1.100 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Anh Đào Thành viên Ban kiểm soát 1.100 0,01% 30/06/2022
Vũ Khắc Hoàng 700 0,01% 31/12/2020
Dương Thị Phương Hiền Kế toán trưởng 500 0,01% 30/06/2022
Kiều Thị Thu Hương 400 0,00% 30/06/2021
Triệu Quang Vinh 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Bá Quang 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Vũ Viết Phong 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Việt Hoàng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/11/2022
Phạm Công Dũng 0 0,00% 26/11/2022
Lê Xuân Anh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/11/2022
Đặng Trọng Khuynh 0 0,00% 26/11/2022