Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 6.953.392 29,24% 31/12/2022
Hà Văn Duyệt Chủ tịch HĐQT 2.618.174 11,01% 31/12/2022
Kiều Ngọc Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 1.302.654 5,48% 13/09/2022
Hà Văn Nghĩa Phó Tổng giám đốc 1.293.468 5,44% 31/12/2022
Hà Văn Long Thành viên HĐQT 1.217.772 5,12% 31/12/2022
Dương Thanh Tùng Thành viên Ban kiểm soát 1.000.938 4,21% 31/12/2022
Nguyễn Thị Hằng Nga Trưởng ban kiếm soát 595.604 2,50% 31/12/2022
Vũ Thị Thùy Dương 356.700 1,50% 31/12/2019
Võ Văn Hờ Giám đốc 286.666 1,21% 31/12/2021
Vũ Thị Ngát Kế toán trưởng 252.816 1,06% 31/12/2022
Phạm Đức Hà Phó Tổng giám đốc 204.324 0,86% 31/12/2022
Nguyễn Đình Minh 201.404 0,85% 31/12/2022
Nguyễn Thùy Dương 120.800 0,51% 31/12/2022
Mai Văn Thiên Thành viên HĐQT 31.000 0,13% 31/12/2021
Hà Thị Nguyệt 4.816 0,02% 31/12/2022
CTCP May Hữu Nghị 1.100 0,00% 31/12/2021
Phan Thanh Sơn 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Minh 0 0,00% 21/07/2017
Lê Mạc Thuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Trần Thị Ngọc Dung 0 0,00% 31/12/2018