Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế 61.330.000 70,01% 30/06/2022
Trương Phước Tuệ 6.664.000 7,61% 28/09/2022
CTCP DNP Holding 2.500.000 2,85% 11/10/2022
Công ty TNHH Cơ điện Hawaco 2.293.018 2,62% 06/06/2018
Đào Ngọc Hoàng Oanh Thành viên Ban kiểm soát 2.293.018 2,62% 30/06/2022
Trương Nữ Như Ngọc Đại diện công bố thông tin 488.000 0,56% 21/10/2022
Nguyễn Liên Minh 395.900 0,45% 21/10/2022
Nguyễn Thị Liên Ngọc Trưởng ban kiếm soát 356.200 0,41% 21/10/2022
Trương Công Nam 296.800 0,34% 31/12/2021
CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế 217.000 0,25% 31/12/2021
Trần Thị Kim Hồng 209.100 0,24% 21/10/2022
Trương Công Mỹ 196.400 0,22% 06/06/2018
Nguyễn Lê Thanh Uyên 181.800 0,21% 31/10/2022
Nguyễn Hữu Cừ 178.200 0,20% 06/06/2018
Trần Huỳnh Quỳnh Như 142.900 0,16% 30/06/2022
Trần Văn Thọ Thành viên HĐQT 134.900 0,15% 31/12/2021
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 100.800 0,12% 06/06/2018
Trần Thị Phương Thảo 95.200 0,11% 30/06/2022
Nguyễn Đăng Bình 95.200 0,11% 30/06/2022
Trần Thị Bé Thành viên Ban kiểm soát 90.100 0,10% 30/06/2022