Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trương Công Hân Phó Chủ tịch HĐQT 69.300 0,08% 31/10/2022
Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên HĐQT 68.700 0,08% 31/12/2021
Trương Minh Châu 65.900 0,08% 31/12/2021
Trần Văn Viễn 63.300 0,07% 30/06/2022
Trương Công Hòa 54.700 0,06% 30/06/2022
Dương Quý Dương Tổng giám đốc 45.200 0,05% 31/12/2021
Nguyễn Thị Liên 39.000 0,04% 30/06/2022
Lê Thị Hoàng Anh 34.800 0,04% 06/06/2018
Trương Thị Ngân 28.700 0,03% 06/06/2018
Trương Thị Dạ Thảo 28.400 0,03% 06/06/2018
Trương Công Thưởng 20.200 0,02% 06/06/2018
Nguyễn Ái Minh 15.000 0,02% 31/12/2021
Lê Thị Thu Hiền 6.200 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Bảo 5.900 0,01% 06/06/2018
Nguyễn Thị Trang 0 0,00% 02/12/2022
Trịnh Kiên Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Lê Quang Minh 0 0,00% 02/12/2022
Vũ Xuân Thức 0 0,00% 02/12/2022
Vương Đình Nam Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Vũ Anh Tuấn 0 0,00% 02/12/2022