Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 12.980.172 64,90% 22/07/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 1.402.240 7,01% 22/07/2022
Trần Hùng Phương Thành viên Ban kiểm soát 100.130 0,50% 30/06/2022
Lê Thanh Hòa Phó Tổng giám đốc 82.500 0,41% 30/06/2022
Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 63.474 0,32% 30/06/2022
Mai Nam Dương Thành viên HĐQT 43.000 0,22% 30/06/2022
Nguyễn An Thái Tổng giám đốc 38.200 0,19% 30/06/2022
Lê Cao Quang Phó Tổng giám đốc 32.582 0,16% 30/06/2022
Mai Thị Quỳnh Trang 30.810 0,15% 30/06/2022
Nguyễn Quang Trung 18.100 0,18% 30/06/2020
Mai Trung Khuôn 17.960 0,09% 30/06/2022
Mai Trung Tâm 12.420 0,06% 30/06/2022
Phạm Gia Sâm 9.000 0,05% 30/06/2022
Lê Nguyễn Hoài Thu 6.150 0,06% 30/06/2021
Lương Minh Nhật 4.124 0,04% 31/12/2018
Nguyễn Thị Yên 4.060 0,02% 30/06/2022
Vũ Ngọc Phách 4.000 0,04% 02/03/2020
Phan Thị Đoài 3.320 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phú 2.900 0,03% 30/06/2020
Trần Đại Hiền 1.750 0,02% 30/06/2020