Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Võ Hoàng Hải Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 30/01/2023
Đỗ Thị Hồng Trâm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/01/2023
Lê Anh Tú Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 30/01/2023
Lê Thị Kim Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/01/2023
Hà Huy Cường Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Vĩnh Lợi Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/01/2023