Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Võ Hoàng Hải Giám đốc tài chính 0 0,00% 27/11/2022