Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 4.241.160 51,00% 31/12/2020
Đỗ Hữu Nghĩa 900.376 10,83% 31/12/2020
CTCP Tập đoàn Taseco 500.000 6,01% 05/04/2022
Kiều Hoàng Lân 130.061 1,56% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Hà 32.300 0,39% 30/06/2022
Nghiêm Thị Thúy Tươi Thành viên Ban kiểm soát 1.848 0,02% 30/06/2022
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài 282 0,00% 31/12/2020
Vũ Ngọc Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/01/2023
Hà Thị Thu Nga Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/01/2023
Trần Việt Phương Tổng giám đốc 0 0,00% 30/01/2023
Phan Diễm Anh 0 0,00% 30/01/2023
Lê Đức Cảnh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 30/01/2023
Trần Xuân Cương Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 31/12/2017
Đặng Huy Khôi 0 0,00% 31/12/2017
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 0 0,00% 22/06/2016
Vũ Đình Thủy 0 0,00% 30/01/2023
Trần Thị Lan Hương 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0 0,00% 30/01/2023
Tạ Thiên Long 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Phú Thanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/01/2023