Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP 7.500.000 75,00% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Luận 850.000 8,50% 31/12/2021
CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 500.000 5,00% 31/12/2021
Quỳnh Thị Thu Trang 60.000 0,60% 30/06/2022
Cao Trung Kiên 30.000 0,30% 30/06/2022
Nguyễn Tú Quyên 10.000 0,10% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng ban kiếm soát 5.000 0,05% 30/06/2022
Lê Thanh Viên Kế toán trưởng 100 0,00% 30/06/2022
Mai Minh Phương 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thanh Mạnh 0 0,00% 27/01/2023
Nguyễn Văn Quyền 0 0,00% 27/01/2023
Phạm Thành Long Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/01/2023
Công ty TNHH MTV Minh Tân 0 0,00% 30/06/2015
Trịnh Văn Chương Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/01/2023
Nguyễn Phạm Trung 0 0,00% 27/01/2023
Hoàng Trung Dũng 0 0,00% 27/01/2023
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 0 0,00% 25/02/2020
Trần Thị Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/01/2023
Nguyễn Quang Đoàn Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/01/2023
Mai Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/01/2023