Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Quang Đoàn Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Mai Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Trần Tuấn Nam 0 0,00% 03/12/2022