Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp 9.446.220 51,00% 31/12/2022
Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam 3.750.000 20,25% 31/12/2022
CTCP Transimex 1.533.590 8,28% 27/05/2022
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 860.000 4,64% 24/06/2020
CTCP Tập đoàn GELEX 765.000 4,13% 19/05/2020
Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai 693.756 3,75% 30/06/2020
CTCP Cảng Long Thành 264.600 1,43% 31/12/2022
Đỗ Văn Sâm 85.824 0,46% 31/12/2019
Nguyễn Ngọc Tuấn Tổng giám đốc 84.420 0,46% 22/02/2023
Nguyễn Thị Ngọ 34.308 0,19% 31/12/2019
Lê Thị Phương Thảo 7.590 0,04% 31/12/2022
Huỳnh Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT 3.780 0,02% 31/12/2022
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 3.100 0,02% 31/12/2018
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 300 0,00% 28/09/2018
Nguyễn Thị Ngọc Khanh 150 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Văn Ban Phó Tổng giám đốc 100 0,00% 31/12/2022
Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Trần Quốc Nam 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Thị Hạnh 0 0,00% 31/12/2015
Lê Thị Bích Loan 0 0,00% 21/03/2023